มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร >> คณะศึกษาศาสตร์ >> ภาควิชาอาชีวศึกษา

เมนู

มุมสำหรับนิสิต


 » Download

 
มุมสำหรับอาจารย์
 

บุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา)
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)
Ph.D. (Adult and Extension Education)
Iowa State University, USA
Ph.D. (Agricultural Education)
University of Philippines Los Baños, Philippines
Ed.D. (Adult & Continuing Education)
Texas Woman's University, USA
Ph.D.(Agricultural Education)
University of Philippines Los Baños, Philippines
กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ผศ.ดร. ชีพสุมน รังสยาธร ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ์ รศ.เรืองอุไร ศรีนิลทา ผศ.ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ ดร.อังคณา อ่อนบุญเอื้อ
Ph.D.(Adult Education)
University of New England, Australia
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Home Economics Education)
Iowa State University, USA
Ph.D. (Human Ecology/Home Economics Education)
Ohio State University, USA
Ed.D. (Early Childhood Education)
University of North Texas, USA
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจศึกษา)
  รศ.ยศ ทรัพย์เย็น รศ.ปภัสวดี วีรกิตต ผศ. อารยา เกษมณ  
  M.A. (Business and
Distrbutive Education)
Michigan State University, USA
ค.ม. (นิเทศการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. (บริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.บ. (การเงินการคลัง),
ค.ม. (การสอนสังคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
         
 
 
  ดร.เมธินี วงศ์วานิช
รัมภกาภรณ์
ดร.พัชรา วาณิชวศิน  
  Ed.D. (ICT for Education),
University of Adelaide, Australia
Ph.D. (Educational Leadership)
Assumption University
Ph.D. (Career and Technical Education)
University of Missouri Columbia, USA
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนอาชีวศึกษา)
รศ.ดร.พนิต เข็มทอง ผศ.ดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
Ed.D. (Agricultural Education)
Oklahoma State University, USA
ค.อ.ด. (บริหารอาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตรศึกษา)
อ. อรนุช หงษาชาติ ผศ.ทัศนี กิตติไชย
อ.สุวิมล อุไกรษา
ผศ.อารีย์ ชัชวาลวรรณ อ.สุทิศา ลิ้มสกุล
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก
ศศ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา)

อ.ณัฏฐ์วิชิดา
เลิศพงศ์รุจิกร

ดร.ภัทรวรรธน์
จีรพัฒน์ธนธร

ดร.อุทุมพร อินทจักร์

อ.คมกริช แม่นยำ  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Ph.D. (Extension Education / Development Communication) University of the Philippines Los Baños, Philippiness

ค.ด. (พัฒนศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
         
 
อ.รุจิรา ชุมแวงวาปี อ.มุทิตา หวังคิด อ.อินทิรา ตรีเดซี อ.ฐิภาพรรณ บุญมี  
กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
         
บุคลากรสำนักงานภาควิชา
   
  น.ส. เกศวรีย์ ดีดพิณ น.ส. พาขวัญ พุ่มสาหร่าย นางศรีนวล เนื้อขำ  
  เ้จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลูกจ้างประจำ

 
         

Department of Vocational Education, Faculty of Education, Kasetsart University

โทร. 02-942-8256 โทรสาร 02-579-0203 หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1825